Όρoι Πρoβoλής

 1. Οι μεταξύ καταχωριζομένου και Cyta υποχρεώσεις διέπονται από τις διατάξεις του Τηλεφ. Κανονισμού, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά και από τους όρους της αίτησης για προβολή στους τηλεφωνικούς καταλόγους (έντυπους και ηλεκτρονικούς).

 2. Τα στοιχεία που αναγράφονται στην αίτηση για προβολή θα καταχωρούνται στον Τηλεφ. Κατάλογο στον οποίο αναφέρονται, με την προϋπόθεση ότι αυτά δεν αντίκεινται στο Νόμο ή στα χρηστά ήθη.

 3. Ο καταχωριζόμενος, με έγγραφη ειδοποίηση που επιδίδεται στην Cyta μπορεί να ζητήσει την ακύρωση της αίτησης για προβολή στους τηλεφωνικούς καταλόγους, καθώς και την αφαίρεση ή την τροποποίηση στοιχείων που περιλαμβάνονται στην αίτηση. Η αλλαγή θα γίνεται από τη Cyta για τους ηλεκτρονικούς καταλόγους εντός 10 ημερών και για τους έντυπους καταλόγους στην αμέσως επόμενη έκδοση. Η αίτηση για προβολή στους τηλεφωνικούς καταλόγους εφόσον αναφέρεται σε ειδικές προβολές εξωφύλλων (εσωτερική και εξωτερική όψη), προλόγου και κουπονιών σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ακυρωθεί από τον καταχωριζόμενο.

 4. Σε περίπτωση που η καταχώριση κάποιας προβολής έχει παραληφθεί εξ ολοκλήρου ή έγινε εσφαλμένη κατάταξη αυτής ή περίπτωση ελλιπούς ή εσφαλμένης καταχωρίσεως εξ αιτίας τυπογραφικών λαθών ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία, η Cyta δεν έχει καμία ευθύνη για αποζημίωση του καταχωριζομένου πέραν της μερικής ή ολικής επιστροφής σ’ αυτόν του τιμήματος προβολής [Καν. 55(12) και Καν.55(13)]. Το τίμημα που συμφωνήθηκε επιστρέφεται ή μειώνεται κατά την κρίση της Cyta ανάλογα με τη σοβαρότητα της παραλείψεως ή της αλλοιώσεως.

 5. Σε περίπτωση που η προβολή υποβληθεί έτοιμη από τον καταχωριζόμενο σε διαφορετικό μέγεθος από τα προκαθορισμένα, η Cyta δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν αλλοίωση της εμφάνισης της.

 6. Η οφειλή του καταχωριζομένου, όπως αυτή εμφανίζεται στην αίτηση για προβολή θα καταχωρίζεται στο λογ/μό Τηλεπικοινωνιακών Τελών της τηλεφωνικής συνδέσεως που αναφέρεται στην καταχώριση και θα εισπράττεται από την Cyta μαζί με τα λοιπά τέλη μέσα στην προθεσμία που αναγράφεται στο λογ/μο και τάσσεται για την εξόφληση του. Αν ο καταχωριζόμενος είναι συνδρομητής άλλης τηλεφωνικής συνδέσεως δύναται να ζητήσει η οφειλή του να καταχωρείται στο λογ/μο της συνδέσεως αυτής.

 7. Αν ο καταχωριζόμενος δεν είναι συνδρομητής της τηλεφωνικής συνδέσεως που αναφέρεται στην προβολή, συνυπογράφει την αίτηση προβολής και ο συνδρομητής της συνδέσεως αυτής, που με την υπογραφή του συναινεί για την καταχώριση, εγγυάται προς την Cyta ότι ο καταχωριζόμενος θα καταβάλει τακτικά και εμπρόθεσμα τα τιμήματα της προβολής και καθίσταται εις ολόκληρων συνοφειλέτης των τιμημάτων αυτών παραιτούμενος από την ένσταση διζήσεως και οποιαδήποτε άλλη ένσταση. Η από τον καταχωριζόμενο ή τον εγγυούμενο την αίτηση προβολής συνδρομητή παράλειψη καταβολής ή μη κανονική η εκπρόθεσμη καταβολή της οφειλής στην Cyta, όπως αυτή εμφανίζεται στο λογ/μό που κάθε φορά εκδίδεται, παρέχει στην Cyta το δικαίωμα:

  Α) να ενσωματώνει ή να συσχετίζει τις οφειλές που απορρέουν από την αίτηση για προβολή στους τηλεφωνικούς καταλόγους στον ατομικό λογ/μό Τηλεπ/κών τελών οποιασδήποτε τηλεφωνικής συνδέσεως του καταχωριζόμενου ή του εγγυουμένου συνδρομητή.
  Β) να εφαρμόσει κατ’ αυτών τις σχετικές διατάξεις του Τηλεφ. Κανονισμού [Καν. 20 τον περί Yπηρεσίας Tηλεπικοινωνιών (Tηλεφωνικών) Kανονισμών], όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά αναφορικά με τις συνέπειες καθυστερήσεως εξοφλήσεως των κάθε φύσεως Τηλεπικοινωνιακών Τελών.
  Γ) ν’ αρνηθεί οποιαδήποτε καταχώριση των υποχρέων στις επόμενες εκδόσεις καταλόγων.

 8. Η Cyta απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη για την ορθότητα και νομιμότητα των στοιχείων που παρέχονται από τους καταχωριζόμενους.
  Αν τα στοιχεία που έχουν καταχωριστεί (όνομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφωνικής συνδέσεως κ.λ.π.) μεταβληθούν για οποιοδήποτε λόγο (θάνατος συνδρομητή ή καταχωριζομένου, καθολική ή ειδική διαδοχή στην επαγγελματική σχέση ή στην τηλεφωνική σύνδεση, αλλαγή ονόματος ή επαγγέλματος ή επαγγελματικής διευθύνσεως, μεταφορά τηλεφωνικής συνδέσεως, αλλαγή αριθμού αυτής, μεταβολή επωνυμίας ή νομική μορφής νομικού προσώπου, λύση ή συγχώνευση νομικού προσώπου με άλλο κ.λ.π.) ο καταχωριζόμενος, ο εγγυούμενος την αίτηση προβολής στους τηλεφωνικούς καταλόγους και οι διάδοχοι αυτών δεν απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής του τμήματος προβολής. Μόνο αν η μεταβολή πραγματοποιηθεί μετά την ημερομηνία αυτή από την ίδια την Cyta χωρίς αίτηση ή υπαιτιότητα του συνδρομητή ή του καταχωριζομένου (αλλαγή αριθμού τηλεφωνικής συνδέσεως από την Cyta για τεχνικούς λόγους) το μετά τη μεταβολή τίμημα μειώνεται ή επιστρέφεται κατά περίπτωση μετά από αίτηση του καταχωριζομένου και πάντα κατά την κρίση της Cyta, ανάλογα με τη σοβαρότητα της περιπτώσεως.

 9. Η Cyta καθορίζει τις επαγγελματικές κατηγορίες τις οποίες μπορεί να συμπληρώνει, να τροποποιεί ή να καταργεί.

 10. Η Cyta κατά τη διακριτική αυτής ευχέρεια έχει το δικαίωμα να απορρίπτει μέρος ή και ολόκληρη την προβολή και δεν εγγυάται για τη θέση στην οποία τελικά θα καταχωριστεί αυτή στον Τηλεφ. Κατάλογο, πλην των περιπτώσεων ειδικών προβολών [όρος τρία (3) της αίτησης για προβολή]. Σε περίπτωση όμως μερικής απορρίψεως της προβολής, η Cyta πρέπει να γνωστοποιεί στον καταχωριζόμενο την τελική μορφή της προβολής.

 11. Η Cyta δεν ευθύνεται για τυχόν μη συμμόρφωσή της προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την αίτηση προβολής στους τηλεφωνικούς καταλόγους, για τυχόν καθυστέρηση κατά την εκπλήρωση τους, εφόσον αυτές οφείλονται σε γεγονός για το οποίο δεν έχει ευθύνη.

 12. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ικανοποιητικός αριθμός προβολών σε οποιονδήποτε τηλεφωνικό κατάλογο, η Cyta διατηρεί το δικαίωμα αναβολής ή ακύρωσης της έκδοσής του.

 13. Φόροι γενικά, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται τέλη, δικαιώματα και εισφορές, που αφορούν την αίτηση ή και αυτή την ίδια την προβολή, οι οποίοι υφίστανται σήμερα ή θα επιβληθούν στο μέλλον, βαρύνουν αποκλειστικά τον καταχωριζόμενο ή τον συνδρομητή που έχει εγγυηθεί την αίτηση για προβολή στους τηλεφωνικούς καταλόγους.

 14. Η αίτηση για προβολή ισχύει από την ημέρα καταρτίσεως της, ενώ οι οικονομικές υποχρεώσεις του καταχωριζόμενου ταυτίζονται με τη διάρκεια κυκλοφορίας του καταλόγου στον οποίο αναφέρεται η προβολή και δεν συνδέεται με οποιαδήποτε άλλη διάρκεια.

 15. Όλες οι αιτήσεις για προβολή στους τηλεφωνικούς καταλόγους, θα μπορούν να ανανεώνονται αυτόματα για τους επόμενους κύκλους έκδοσης, εφόσον δεν υπάρχει από τον καταχωριζόμενο έγγραφη καταγγελία της αιτήσεως προβολής ή τροποποίηση των στοιχείων της καταχώρισης μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από τον όρο (3) της αίτησης προβολής.

 16. Η Cyta διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των παρόντων όρων προβολής.